عبد الاله بن عبدالعزیز آل سعود

شاهزاده عبد الاله بن عبدالعزیز آل سعود (1939 ) مشاور ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود. این بیست و نهم از فرزندان ملک عبدالعزیز، پسر شاهزاده هیا دختر مرد سعد است.

او در سنت شاهزاده هرتز مورد مطالعه و سپس در ادامه به تکمیل تحصیلات خود در ایالات متحده آمریکا. در 1400 او امیر قاسم منطقه منصوب شد، یک شاهزاده به سال 1412 باقی مانده است، و در 1419 امیر الجوف منطقه به سال 1423 منصوب شد. در 1429 او مشاور شاه عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود منصوب شد، و مشاور پادشاه، سلمان بن عبدالعزیز باقی مانده است.

مكتبة الصور

مكتبة الفيديو

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Flag Counter